Закон о гражданстве Румынии

Закон о гражданстве Румынии

Статья 11 закона № 21/1991г. о гражданстве Румынии:

На русском языке

Статья 11

(1) Лица, которые были румынскими гражданами, но потеряли румынское гражданство по независящим от них причинам, или которые были лишены этого гражданства против их воли, а также их потомки до 3-го колена, имеют право на восстановление или получение румынского гражданства с возможностью сохранения иностранного гражданства и выбора места жительства в Румынии или сохранения его за границей, если они удовлетворяют требованиям, изложенным в ст. 8 параграфа (1) под литерами b), c) и e).

Статья 8

(1) Румынское гражданство может быть предоставлено по запросу лицу без гражданства или иностранному гражданину, если соблюдены следующие требования:

b) лицо подтверждает поведением, действиями и отношением, лояльность к румынскому государству, не предпринимает или не поддерживает действия против верховенства закона или национальной безопасности и заявляет, что в прошлом не предпринимало таких действий;

c) лицо достигло возраста 18 лет;

e) лицо известно хорошим поведением и не имело судимости в стране или за рубежом за любое криминальное преступление, которое делает его недостойным быть румынским гражданином;

На румынском языке

Articolul 11

(1) Persoanele care au fost cetăţeni români, dar au pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e).

Articolul 8

(1) Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

b) dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;

c) a împlinit vârsta de 18 ani;

e) este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;

На английском языке

Art. 11. — (1) Persons who have acquired Romanian citizenship by birth or adoption and have lost it for reasons that are not imputable to them or whose Romanian citizenship has been withdrawn against their will, as well as their descendants to the third degree, may apply for reacquisition of Romanian citizenship or it may be granted to them, and they may keep their foreign citizenship also, and either establish their domicile in Romania or keep their domicile abroad, provided that they meet the conditions in Art. 8 para. (1) b), c) and e).

Art. 8. — (1) Romanian citizenship may be granted, on application, to stateless persons or to foreign citizens, provided that they meet the following requirements:

b) their conduct shows loyalty to the Romanian State, they do not engage in or support actions against the rule of law or national security and they declare that they have not done so in the past;

c) they have reached the age of 18;

e) they are known to have good conduct and they have not been sentenced, in Romania or abroad, for any criminal offence that would make them unworthy to be Romanian citizens;

Ссылки на закон о гражданстве Румынии:

Страница с основными законами на сайте Управления по гражданству при Минюст Румынии: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/prezentare/legislatie

Закон о гражданстве Румынии на румынском языке: http://cetatenie.just.ro/images/Legea_cetateniei_romane_republicata.odt

Закон о гражданстве Румынии на английском языке: http://cetatenie.just.ro/media/legislatie/ACT_21_1991_Romanian_citizenship.odt